RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "STOKROTKA"

Rys historyczny

KRÓTKA HISTORIA ROD „Stokrotka”

Tworzenie ogrodu rozpoczęto w 1986 roku na terenach byłych łąk, a właściwie mokradeł. Ogrodzono obszar 37.2555 ha, który wyposażono w bramy i furtki. Wykonano rowy melioracyjne, utwardzono drogi oraz wyznaczono pasy zieleni oddzielające działki.

Pierwsze Walne Zebranie odbyło się w dniu 02.05.1987 r. , na którym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa. Został nim wówczas Pan Henryk Tabor oraz przyjęto nazwę Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Stokrotka”.  Wtedy po raz pierwszy  zamieszczono na bramie tablicę z nazwą ogrodu. Na kolejnym Walnym Zebraniu, które odbyło się tego samego roku tj. w dniu 23.11.1987 r. dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej, jednocześnie ogród stał się samorządnym organem Polskiego Związku Działkowców. Wówczas Wojewódzki Zarząd PZD przekazał Zarządowi ROD mapy ogrodu, rejestr gruntów
z podziałem na działki, innymi słowy całą niezbędną dokumentację. W krótkim czasie przydzielono 575 działek.

W tamtym okresie Zarząd pracował w pomieszczeniach wynajętych od instytucji
z terenu miasta Opola np. w Garnizonowym Klubie Oficerskim, Wojewódzkiej  Komendzie Straży Pożarnej lub Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych. W 1988 roku powstał pawilon Zarządu  i magazyny, żołnierze Jednostki Wojskowej 1929 w Opolu pomagali wówczas z ogromnym zaangażowaniem. Początki były trudne, ponieważ nie było sieci energetycznej, więc wszystkie prace wykonywano ręcznie. Dzięki ogromnej pomocy
i zaangażowaniu samych działkowców wykonano społecznie niezliczoną ilość prac na rzecz ogrodu.

 Latem, w dniu 05.07.1988 r., zrezygnował z funkcji Prezesa Pan Henryk Tabor, zastępstwo powierzono Panu Stanisławowi Świątek, który pełnił obowiązki do dnia 07.11.1989 r., po czym „nowym” Prezesem Zarządu została Pani Jadwiga Chlebosz.

Ogród rozwijał się w szybkim tempie. W 1991 roku z pomocą finansową Wojewódzkiego Zarządu Opolskiego PZD podłączono zasilanie elektryczne do budynku Zarządu  i magazynów. W 1993 roku prowadzone były szeroko zakrojone prace przy budowie sieci energetycznej, których zakończenie przewidywano w roku ich rozpoczęcia. Gromadzono środki pieniężne na budowę drogi dojazdowej do ogrodu, wyposażano systematycznie magazyn ogrodu w  sprzęt i narzędzia, na działkach przybywało dóbr.

Ogromnym zaskoczeniem była powódź w 1997 roku, która nawiedziła cały region Opolski w tym nasz ogród, przyczyniła się do  znacznych szkód  w uprawach i nie tylko. Kilka lat  przywracano pierwotny stan.

W 2002 roku  funkcję Prezesa ogrodu objął Pan Józef Rumin, zaszły zmiany w składzie Zarządu, rodziły się nowe projekty i zamierzenia. Kilkuletnie starania na rzecz znalezienia środków na wybudowanie świetlicy i biura oraz przydomowej oczyszczalni przyniosły efekty, w wyniku czego w 2009 roku wybudowano świetlicę. Następnie w 2010 roku zrealizowano budowę nowego obiektu biura Zarządu. Prace przebiegały sprawnie, mimo utrudnień spowodowanych kolejną powodzią. Działkowcy powtórnie przywracali życie swoim działkom. Zrealizowano wiele planowanych zadań, dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu ogrodniczego, doposażono nowe obiekty.

W 2011 roku  obowiązki Prezesa objął Wiceprezes Pan Marek Nogieć, również zmienił się częściowo skład Zarządu. Czas był trudny, pełen niepewności, bowiem zaczął się okres ukierunkowany na zachowanie jedności naszego środowiska PZD. Gwarancją istnienia ogrodów i Związku oraz zachowania praw wynikających z nowej ustawy były działania podejmowane przez nas wszystkich w obronie ogrodów działkowych.

Dzięki determinacji społeczności działkowej doczekaliśmy się nowej ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13.12.2013 r.
i dokonaliśmy wyboru pozostania
w strukturach Polskiego Związku Działkowców w 2014 roku.  Obroniliśmy projekt ustawy „Stop rozbiórkom altan”, po czym w 2015 roku uchwalono ustawę zabezpieczającą altany przed rozbiórkami.

W znacznym skrócie przedstawiono dzieje ogrodu, kolejne lata uzupełnią historię
o nowe wydarzenia i zmiany w Naszym Ogrodzie.

Pozostaje życzyć wszystkim działkowcom zdrowia i radości podczas pobytu na działce.